Zásady ochrany osobných údajov

Súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov:

spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR ako prevádzkovateľ údajov v súlade s nižšie uvedenými podmienkami.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä zákonom č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2004 Z. z. a v súlade s ustanoveniami článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane údajov o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V nasledujúcich riadkoch vysvetlíme, ako a na aký účel spracúvame vaše osobné údaje a kto môžu byť spracovatelia. Tieto informácie sú dôležité, preto dúfame, že si nájdete čas a pozorne si ich prečítate.

Aké údaje ako prevádzkovatelia spracúvame?

Vyplnenie formulára

 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

Vytvorenie objednávky (iba registrovaní používatelia)

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

Kedy nie je potrebné udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov?

Osobné údaje môžeme spracúvať bez vášho súhlasu len na tieto účely:

 • Plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby alebo výrobku
 • Plnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Spracovanie v rámci oprávneného záujmu (napr. na priamy marketing, zaistenie bezpečnosti a ochrany života).

Na aký účel a ako dlho spravujeme osobné údaje?

Údaje sa môžu používať na obchodné a marketingové účely, t. j. na vedenie databázy používateľov webovej stránky a na ponuku tovaru a služieb, pokiaľ trvá zákonný dôvod na toto spracovanie a používanie osobných a iných údajov. Inými slovami, vaše osobné údaje zhromažďujeme na to, aby sme vám umožnili využívať naše služby a informovali vás o novinkách. Prečítajte si viac o účeloch, na ktoré spravujeme jednotlivé údaje podľa toho, kde sú vyplnené.

Vyplnenie formulára – osobné údaje zadané pri vypĺňaní formulára súhlasu spracúvame na účely plnenia zmluvy, t. j. na účely dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Okrem toho môžeme tieto údaje spracúvať na účely plnenia našich zákonných povinností (najmä registračných povinností, archivácie daňových dokladov atď.) a na účely ochrany našich právnych nárokov.

Objednávka produktu – osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávke tovaru alebo služby, môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu na účely plnenia zmluvy, t. j. na účely dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Okrem toho môžeme tieto údaje spracúvať na účely plnenia našich zákonných povinností (najmä registračných povinností, archivácie daňových dokladov atď.) a na účely ochrany našich právnych nárokov.

Identifikačné a adresné údaje môžeme používať v súlade s takzvaným oprávneným záujmom na tvorbu interných štatistík. Anonymizované výstupy z týchto štatistík používame na zlepšenie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Všetky osobné údaje poskytnuté na vyššie uvedené účely sa poskytujú úplne dobrovoľne a vyjadrenie súhlasu sa uskutočňuje aktívnou interakciou (zaškrtnutím) políčka súhlasu s ich spracovaním alebo na základe oprávneného záujmu. Súhlas so spracovaním údajov na tento účel môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu.

Aké ďalšie služby tretích strán používame?

Na zhromažďovanie spätnej väzby o našich službách alebo produktoch a ich ďalšiu propagáciu využívame aj nasledujúce služby tretích strán, ktoré môžu zhromažďovať osobné údaje a pracovať v rozsahu zmluvy o spracovaní alebo aktuálneho dodatku o spracovaní.

Kto všetko má prístup k osobným údajom?

Spracúvanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ v zmysle ZOOÚ, ale osobné údaje môžu pre Prevádzkovateľa spracúvať aj iné subjekty (ako sprostredkovatelia alebo správcovia):

Zpracovatelé:

 • Poskytovateľ softvéru ANT studio s.r.o., IČO: 29113229, so sídlom Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapísaná na Registračnom súde v Plzni, oddiel C, vložka 25698.
 • Poskytovateľom softvéru je spoločnosť mravenci na online s.r.o.., IČO: 06094953, so sídlom Na Jíkalce 2906/19a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapísaná v registri registrového súdu v Plzni, oddiel C, vložka 34582.

Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov údajov alebo osoby (napríklad dopravcov alebo iné osoby, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy a našich záväzkov), ale len v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy. Osobné údaje neprenášame žiadnej inej osobe. Zhromaždené osobné a iné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom. Vaše osobné údaje nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie.

Aké sú moje práva v súvislosti s ochranou údajov?

 • Vyžiadať si od nás informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúvame.
 • Požiadať nás o vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov.
 • Požiadajte o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu.
 • Požiadať nás o vymazanie týchto osobných údajov.
 • Žiadosť o prenos údajov.
 • Právo byť informovaný o porušení ochrany osobných údajov v určitých prípadoch.

Sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností prevádzkovateľa podľa GDPR môžete kedykoľvek podať dozornému orgánu. Dozorným orgánom v Českej republike je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas upraviť alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť po ich zverejnení na tejto stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.2.2023

Posledná aktualizácia podmienok bola vykonaná 01.02.2023.

Omezení provozu z důvodu inventury 30.11 - 1.12.23

Vážení zákazníci, ve dnech 30.11 - 1.12.2023 bude uzavřen velkoobchodní sklad z důvodů inventury.
Objednávky emailem budou vyřízeny následující pracovní den.
Uzavřena v tomto termínu bude i prodejna optiky Klatovy a Nýrsko.
Děkujeme za pochopení.